บริการหลังการขาย

วัตถุประสงค์

นโยบายการบริการหลังการขายของเรามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ประทับใจในการซื้อสินค้าที่ Siam-naliga.com เราจะทำให้มั่นใจว่านโยบายของเราสามารถแข่งขันในตลาดได้ ในขณะที่มีการเปรียบเทียบกันด้านราคา

ขอบเขต

นโยบายนี้กำหนดแนวทางและมาตรฐานการให้บริการหลังการขายที่เกี่ยวข้องกับ Siam-naliga.com

นโยบายการคืนสินค้า

Siam-naliga.com ยินดีรับคืนสินค้าเพื่อทำการคืนเงิน หรือเปลี่ยนสินค้าภายใน 2 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า จนถึงวันที่ ลูกค้า ขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้าเข้ามาในระบบบริการหลังการขาย

 1. เงื่อนไขการคืนสินค้าและเหตุผลการคืนสินค้า
  สินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังต่อไปนี้

  หมายเหตุ
  • “สินค้าใช้งานไม่ได้” หมายถึงสินค้าที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามรายละเอียดที่ผู้ขายแจ้งไว้
  • “สินค้าเสียหาย (เสียหายเมื่อถึงมือลูกค้า)” หมายถึงสินค้าเกิดความเสียหายระหว่างทาง และ/หรือ บรรจุภัณฑ์ภายนอกเสียหาย
  • “หมดอายุ” หมายถึงสินค้าที่ผ่านวันรับประกันหรือหมดอายุแล้ว
  • “สินค้าไม่ครบ” หมายถึงสินค้าที่อุปกรณ์ขาดหายหรือมีอุปกรณ์ไม่ครบตามรายละเอียดที่ผู้ขายแจ้งไว้
  • “สินค้าไม่ตรงตามโฆษณา” หมายถึงสินค้าที่ไม่ตรงตามรายละเอียดบนเว็บไซต์
  • “ได้รับสินค้าผิด” หมายถึงสินค้าที่ได้รับ ไม่ถูกต้องตามรายการที่สั่งซื้อ
  • “ลูกค้าเปลี่ยนใจ” หมายถึงลูกค้าตัดสินใจคืนสินค้าด้วยเหตุผลอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น Siam-naliga.com ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าและคืนเงิน / เปลี่ยนสินค้า เนื่องจาก "ลูกค้าเปลี่ยนใจ”
  • กรณีที่ได้รับสินค้าผิด สินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม บรรจุภัณฑ์ไม่ถูกแกะหรือฉีกขาด เว้นแต่อาจเกิดสภาพไม่ปกติที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับหรือที่ปรากฏอยู่บนบรรจุภัณฑ์
  • กรณีที่ลูกค้าคืนสินค้าเข้ามาแต่ไม่ตรงตามเงื่อนไขการคืนสินค้า สินค้าจะถูกส่งกลับไปยังลูกค้า และลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง
 2. เงื่อนไขและข้อกำหนดในการเปลี่ยนสินค้า
  • Siam-naliga.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าให้ เฉพาะสินค้าที่เป็นชนิดและแบบเดียวกันกับที่ลูกค้าสั่งซื้อ
  • Siam-naliga.com ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าเป็น สี, แบบ หรือ ไซส์ อื่นให้ลูกค้าได้
  • หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้าเป็น สี, แบบ หรือ ไซส์อื่น ลูกค้าต้องคืนสินค้าและสั่งใหม่เท่านั้น
 3. วิธีการคืนสินค้า
  • ถ่ายรูปสินค้าที่ต้องการคืนและเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
  • ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ Siam-naliga.com เบอร์โทร 02-433-9535 / 081-766-6488 หรือ LINE @Siamnaliga
 4. ระยะเวลาการดำเนินการคืนสินค้า
  การดำเนินการคืนสินค้าปกติจะใช้เวลา 3 วันทำการ (ในบางกรณีอาจใช้เวลามากกว่า) นับจากวันที่สินค้ามาถึงศูนย์รับคืนสินค้า Siam-naliga.com
 5. ค่าขนส่งในการคืนสินค้า
  ลูกค้าจะได้รับค่าขนส่งคืนจากผู้ขาย หากสินค้าที่ส่งคืนเข้าเงื่อนไขการรับคืนสินค้า ในข้อ 1
 6. ระยะเวลาการดำเนินการคืนเงิน
  • คืนเงินผ่านบัญชีธนาคาร bank transfer คืนเงินภายใน 7 วันทำการ ขึ้นอยู่กับนโยบายของธนาคาร นับจากวันที่มีการยืนยันการคืนเงิน โดยปกติ Siam-naliga.com จะคืนเงินให้กับลูกค้าตามจำนวนเงินที่ชำระจริง
  • Siam-naliga.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอช่องทางคืนเงินอื่นๆ ศูนย์บริการลูกค้าของ Siam-naliga.com อาจจะติดต่อลูกค้าเพื่อขอหลักฐานหรือเอกสารเพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวกในการคืนเงิน
การบริการหลังการขายทั่วประเทศ
ขอบเขตความรับผิดชอบ
 • Siam-naliga.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการจัดส่งหากที่อยู่ในการจัดส่งไม่สมบูรณ์
 • Siam-naliga.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าจัดส่งจากลูกค้าหากลูกค้าปฏิเสธการรับสินค้าคืน เนื่องจากลูกค้าส่งคืนสินค้าเข้ามาโดยไม่เข้าเงื่อนไขการรับคืนสินค้า
 • หากลูกค้ามีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Siam-naliga.com 02-433-9535 , 081-766-6488
หมายเหตุ
 • Siam-naliga.com ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าภายในพื้นที่จัดส่งที่ระบุไว้เท่านั้น
 • พนักงานจัดส่งอาจติดต่อลูกค้าและผู้ขายเพื่อขอทราบรายละเอียดเส้นทางการจัดส่งสินค้าเพิ่มเติม
 • ในกรณีที่เกิดภัยธรรมชาติตามเส้นทางจัดส่งใดๆ การจัดส่งอาจล่าช้า พนักงานจัดส่งจะติดต่อลูกค้าเป็นกรณีไป
 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่การจัดส่งได้ หลังจากยืนยันคำสั่งซื้อแล้ว
 • สินค้าบางชนิดต้องรับสินค้าโดยบุคคลที่มีอายุขั้นต่ำตามที่รัฐบาลกำหนด จะมีการเรียกดูบัตรประชาชนหรือเอกสารอื่นๆเพื่อยืนยัน
 • หากสินค้าถูกปฏิเสธการจัดส่ง Siam-naliga.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าจัดส่งกับลูกค้าทุกกรณี